•  

Your present location:homePerformance NoticePerformance Notice
Performance Notice

Huguang Hall December 10-15, 2013 Program (a team)

Date:2013-12-10 16:20

1, Guo Heming (Allegro) [Liu Ling drunk] 2, Liu Heqing, Deng Deyong [newspaper name] 3, Li Hedong, Liu Yuan [learn to dance] 6, peak, Luan Yunping [marriage and superstition] Huguang Hall December 11, 2013 (Wednesday) night field 1, Liu Heqing, Yu Huanzhen [miscellaneous school singing] 5, Zhao Yunxia, ​​Dai Jiu'an 6, In the crane really [Bell spectrum] 2, Zhang Hewen, Guo Heming Five】 【3, Jin Xi Tong, Zhu Kai pet interesting talk 4, Zhao Yunxia, ​​Dai Jiu'an [eat Lantern] 5, Deng Deyong, Zhai Guoqiang 6, peak, Luan Yunping 2, Jin Xitong, Zhu Kai [Jin Lan spectrum] 3, Tao Yunsheng, Yu Hezhen [steal the ax] 4, Guo Heming (Allegro) (The mouth of the comic) [Shanxi] home, Shanxi, China, the United States, the United States and the United States, 2, Guo Heying, Liu Yuan [anti-seven] 3, Tao Yunsheng, Yu Hezhen [on the couplets] 4, Liu Heqing, Jin Xi Tong [bell spectrum] 5, Zhai Guoqiang, Deng Deyong [laughter] 6, peak, Luan Yunping [ 3, Liu Heqing, Deng Deyong [things will be white] 4, Zhao Yunxia, ​​Liu Xiaoyuan, Liu Xiaoyuan, Dai, Jiu'an [Hong Yangdong] 5, Zhai Guoqiang, Li Wenshan [tongue twister] 6, peak, Luan Yunping [string book] Huguang Hall December 14, 2013 (Saturday) evening field 1, Zhu Kai, Jin Xitong 【Quartet】 2, Zhang Hewen, Li Wenshan [tied doll] 3, Hou Xiaolou, Gao Xiaobei [on the couplets] 4, Tao Yunsheng, Yu Hezhen [] 5, Deng Deyong, Zhai Guoqiang [sell Guyi] 6, peak, Luan Yunping [master] Hu Guangguang 2013 2, Li Hedong, Liu Yuen [steal the ax] 3, Jin Xi Tong, Zhu Kai [on holding tease] 4, Tao Yunsheng, Yu Hezhen [mouth], the first time in the morning, Tuen Yuen】 【5, Zhao Yunxia, ​​wearing Jiu'an】 【Daiyu funeral flowers 6, peak, Luan Yunping 【】 Longevity Hall on December 15, 2013 (Sunday) evening 1, Liu Heqing, Liu Yuan [ Zhang Hewen, Deng Deyong [learn to eat and drink] 3, Guo Heming, Zhai Guoqiang [bodyguards] 4, Tao Yunsheng, Yu Hezhen [drama and dialect] 5, Zhao Yunxia, ​​Dai Jiu'an [Jin Lan spectrum] 6, peak, Luan Yunping

TypeInfo: Performance Notice

Keywords for the information:

Grand Opera House of Beijing Huguang Guild Hall    Beijing ICP 09062688    ce300.cn Technical Support